Strafzaken bij het OM (TOMMI-zitting) en de Kinderrechter

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing namens ouders, pleegouders en kinderen

Procedures tegen Gecertificeerde Instelling (GI), Jeugdbescherming of Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

Gezagsbeëindigende maatregel / geschillenregeling kinderrechter / omgang bij uithuisplaatsing / gesloten jeugdhulp

Bezwaarprocedure Jeugdwet / verleningsbeschikking persoongebonden budget (pgb)

Zaken jeugdhulpplicht college van B&W