Feiner en Iwema hebben ruime ervaring met zaken betreffende:

Strafrecht

Strafrecht

Geweldsmisdrijven / drugs / mensenhandel / zeden / terrorisme / witwassen / verkeersmisdrijven / Wet wapens en munitie / economische delicten (FIOD)

Beklagprocedures teruggave / opheffing beslag/ tuchtrecht / ISD / TBS / PIJ;

DNA-bezwaar verwerking, overleveringszaken, OM-afdoening, verzet strafbeschikking;

Detentierechtzaken gesloten jeugdhulp , Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) en penitentiaire inrichtingen (PI) bij commissies van toezicht en RSJ en penitentiaire kamer;

Jeugdrecht

Jeugdrecht

Procedures ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing namens ouders, pleegouders en kinderen;

Procedures jegens Gecertificeerde Instelling (GI) of Raad voor de Kinderbescherming (RvdK);

Gezagsbeëindigende maatregel / geschillenregeling kinderrechter / omgang bij uithuisplaatsing / gesloten jeugdhulp

Bezwaarprocedure Jeugdwet / verleningsbeschikking persoongebonden budget (pgb)

Zaken jeugdhulpplicht college van B&W

Bestuursrecht

Bestuursrecht

Verzetprocedure Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);

Bezwaar / beroep weigering Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);

Bezwaar / beroep participatiewet (bijstand) en overige sociale voorzieningen (o.a. UWV, DUO, SVB);

Bezwaar/beroep ongewenstverklaring vreemdelingenrecht;

Bezwaar/beroep CBR-zaken (rijbewijs)

At T&J, we take pride in solving our client’s personal and business legal issues.  With over 20 years of combined legal experience, T&J is dedicated to providing our clients with informed and effective legal advise.