Gemeente Rotterdam mag gezinnen geen jeugdhulp opleggen, dat mag alleen de kinderrechter

Gemeente Rotterdam mag gezinnen geen jeugdhulp opleggen, dat mag alleen de kinderrechter!
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdhulp aan gezinnen. Als er ernstige zorgen zijn over opvoedingsproblemen binnen gezinnen worden die zorgen gemeld bij het Jeugdbeschermingsplein van de gemeente. Die bepaalt dan of de zaak zo ernstig is dat de Raad voor de Kinderbescherming moet worden ingeschakeld en naar de kinderrechter moet worden gegaan. Vaak worden ouders alsnog een laatste kans geboden bepaalde jeugdhulp te accepteren. Dit gebeurt dan in een zogenaamd drangkader.

Als ‘drang’ wordt ingezet krijgt het gezin meteen een jeugdbeschermer van Jeugdbescher- ming Rotterdam toegewezen, zonder dat aan ouders iets wordt gevraagd.
De rechtbank heeft bij uitspraak van 24 november bepaald dat zo’n besluit van het Jeugdbe- schermingsplein gewoon geweigerd mag worden door ouders en kinderen
(http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2015:8533).

Als ouders dat doen dan lopen ze wel het grote risico dat de zaak wordt voorgelegd aan de kinderrechter en dat het gezag daadwerkelijk wordt beperkt of dat de kinderen uithuisge- plaatst worden. De rechter vindt wel dat de beslissing van het Jeugdbeschermingsplein on- doorzichtig is en eigenlijk ook niet behoorlijk is, omdat ouders onvoldoende worden betrok- ken bij de besluitvorming over welk traject van jeugdhulp dan noodzakelijk zou zijn en of de zorgen eigenlijk wel terecht zijn.
Mijn advies is dat als de gemeente u jeugdhulp aanbiedt, terwijl u vindt dat dat te weinig is of de verkeerde jeugdhulp, dat u dan altijd aan de gemeente vraagt om het aanbod van jeugd- hulp op schrift te zetten in een zogenaamde verleningsbeschikking jeugdhulp.

U kunt dan altijd bezwaar maken en zelf beargumenteren waarom u andere beter geschikte jeugdhulp nodig heeft of geen jeugdhulp nodig heeft.

U hoeft niet bang te zijn voor de kinderrechter. Die toetst namelijk of de gemeente op zorg- vuldige wijze een beslissing neemt die diep ingrijpt in uw gezin. Bovendien zal de Raad voor de Kinderbescherming eerst nog onderzoeken of de gemelde zorgen wel kloppen en of er daadwerkelijk sprake is van een bedreiging van het welzijn van de kinderen. Pas als ook de Raad voor de Kinderbescherming die conclusie trekt, kan de Raad een verzoek tot onder- toezichtstelling indienen bij de kinderrechter. De kinderrechter zal altijd toetsen of u noodza- kelijke jeugdhulp accepteert en of er echt wel sprake is van ernstige bedreiging van de kin- deren. De Kinderrechter toetst ook of het plan dat is opgesteld om de problemen op te los- sen wel goed genoeg is. U krijgt altijd de gelegenheid om uw mening te geven en u wordt door de kinderrechter beschermd tegen verkeerde beslissingen van de jeugdhulpverleners.

U mag mij altijd gratis voor advies bellen als u er niet uitkomt of u angst heeft voor het optre- den van de gemeente. Ook kunt u altijd uw klachten neerleggen bij de kinderombudsman.
Mijn advies bij een zorgmelding: De Koffietactiek! Indien medewerkers van het wijkteam zor- gen hebben en graag bij u langs willen gaan. Nodig ze uit en biedt een kopje koffie aan. Hoewel soms verkeerde adviezen en beslissingen worden genomen, gebeurt dit bijna altijd vanuit oprechte bedoelingen de kinderen uit het gezin te helpen. In die situaties loont het eerst met elkaar in gesprek te gaan en als u er niet uit komt, onafhankelijk advies te vragen.

– Reinier Feiner jeugd- en strafrechtadvocaat