Wat is de straf voor hennepknippen? Bij ZSM kom je er vaak véél slechter vanaf, zonder dat je het weet!

Wat is de straf voor hennep knippen? In het kader van ZSM kom je er bij het OM vaak véél slechter vanaf, hoewel je dit wellicht niet eens weet!

Want als je een strafaanbod krijgt in het kader van ZSM, vertelt de (assistent-) Officier van Justitie er vaak niet bij dat de richtlijnen van het OM strenger zijn. Dit geldt overigens niet alleen voor overtredingen van de Opiumwet, maar dit verschil ziet u ook bij bijvoorbeeld de strafrichtlijnen voor te hard rijden of rijden onder invloed. Daarnaast lijkt het OM, net als de politie soms zo zwaar mogelijk te willen kwalificeren in plaats van in redelijkheid te bezien welke kwalificatie het meest passend is.

Denk hierbij aan een uit de hand gelopen ruzie waarbij 2 vechtersbazen elkaar te lijf gaan en 1 verliest. De verdachte geeft een vuistslag en volgens getuigen probeerde hij ook nog te schoppen. Vanwege die ‘poging’ wordt vervolgd wegens ‘primair’ poging zware mishandeling’ en ‘subsidiair’ eenvoudige mishandeling. Zowel voor de strafmaat als voor de vraag of u de komende jaren kans heeft op een VOG is dit zeer wel van belang. Maar die informatie krijgt u niet van het OM als u een oproep krijgt voor een taakstrafzitting.  

Een sterk staaltje rechtsongelijkheid: Hoezo magistratelijk OM?

Hennepknippers krijgen vaak maar een zeer geringe vergoeding om de ‘vuile was’ te doen. Het is strafbaar, maar welke straf krijg je hiervoor?

Het Openbaar Ministerie heeft strafvorderingsrichtlijnen voor het aanwezig hebben van hennep, de hennepteelt, etc. Ook de strafrechter heeft uitgangspunten, de zogenaamde LOVS-oriëntatiepunten.

Echter, als bij een inval in een hennepkwekerij zogenaamde hennepknippers worden ontdekt dan is het de vraag hoe hun strafbare handelen moet worden genormeerd en bestraft? Immers, deze mensen krijgen vaak een zeer lage vergoeding en soms lijkt er zelfs sprake van mensenhandel. De hennep is niet van hen en vaak gaat het om kwetsbare mensen die wegens schulden worden overgehaald om zwart een centje bij te verdienen.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 26-02-2020 een richtinggevende uitspraak gedaan, hoe deze werkzaamheden te bestraffen.  

“Het hof beschouwt het telen van hennep, nu dat aan de basis van een hennepproductie ligt, als een grotere inbreuk op de rechtsorde dan het enkel knippen en aanwezig hebben. Zeker als dit knippen of aanwezig hebben geen daadwerkelijke zeggenschap over de hennep met zich meebrengt en slechts bestaat uit het gedurende enkele uren onder zich hebben om één en ander in opdracht van een ander voor verdere bewerking of vervoer gereed te maken. Het hof overweegt dat niet is gebleken dat de verdachte – naast de lage vergoeding voor het knippen – enig financieel voordeel heeft genoten. Gelet op het voorgaande komt het hof tot een lagere straf dan door de advocaat-generaal is gevorderd.” Het Hof legt een taakstraf op van 60 uren voor een first offender.

Maanden hierna blijkt mij dat het OM taakstrafzittingen houdt in het kader van ZSM en verdachten een strafaanbod doet van ten minste 80 uren? Als het OM magistratelijk werkt behoort zij uitleg te geven aan verdachten, dat ze met dat strafaanbod akkoord gaan met een véél hogere straf dan als de rechter zou oordelen.

Dat gebeurt structureel niet. Voorts worden verdachten structureel onthouden van informatie over de gevolgen voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een (hernieuwde) VOG.

Dit is niet zuiver. Het OM moet mijns inziens standaard aansluiten bij de oriëntatiepunten van de rechtspraak bij het zelf afdoen van zaken. Voorts gaan de meeste verdachten nu (nog) zonder advocaat naar zo’n OM-afdoening, maar zijn ze zich vaak onvoldoende bewust van de risico’s en gevolgen.

Een ander nadeel zou op termijn ook kunnen zijn, dat het OM een te grote invloed krijgt bij de herijking van strafmaatrichtlijnen. Immers, als er 4 verdachten een taakstraf van 80 uren hebben geaccepteerd bij het OM, zou de rechter kunnen vinden dat het enkele feit dat dit wel veel zwaarder is niet maakt dat een verdachte er dan beter vanaf komt.

Al met al zijn de zorgen over ZSM nog erg groot. En ik heb het dan nog niet gehad over de vraag of elke zaak ook een bewijsbare zaak was?

Reinier Feiner
Advocaat – FeinerIwema Advocaten (13-07-2020)