Verbetering Jeugdwet: ministers aan zet

Op 7 september 2022 werd de Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen gepubliceerd. Het doel van de wet was snellere en betere jeugdhulp. Deze verwachtingen zijn niet waargemaakt, zo volgt ook uit de evaluatie. Een aantal kritiekpunten zijn:

  • Rechtsbescherming is onder de maat;
  • Passende en tijdige jeugdhulp lijkt niet meer te bestaan;
  • Het aantal te voorkomen kinderbeschermingsmaatregelen, zoals uithuisplaatsingen, zijn niet afgenomen;
  • Demedicalisering door preventie en vroeghulp is niet van de grond gekomen: nog nooit deden zo veel gezinnen een beroep op jeugdhulp;
  • Het aanbestedingsmodel heeft niet gezorgd voor betere hulp tegen een lagere prijs, maar juist voor minder goede jeugdhulp tegen een hogere prijs;
  • Samenwerking met ouders op vrijwillige basis is uitgebleven. In plaats daarvan werd ‘vrijwilligheid’ vooral een term die ertoe leidde dat beslissingen buiten de kinderrechter om en onder dwingende regie van de gemeente konden worden genomen.

Ook de Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid concluderen dat de overheid faalt om haar verantwoordelijkheid te nemen. De belofte van de Jeugdwet moet nog altijd worden waargemaakt. Het niet kunnen leveren van tijdige, passende jeugdhulp levert te voorkomen uithuisplaatsingen op. Dit kost niet alleen veel geld, maar leidt ook tot wantrouwen van ouders in de overheid. Bovendien leidt het tot ernstige (ontwikkelings)schade bij kinderen, terwijl het de bedoeling is deze te voorkomen. Kortom: tijd voor de ministers om in te grijpen!