Adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid doet belangrijke aanbevelingen voor versterking van de rechtsbescherming nu en in de toekomst:

De Raad voor de Kinderbescherming moet ook in de toekomst (en méér dan nu) onafhankelijk toezichthouder en controleur en onderzoeker blijven binnen het jeugdstelsel.

De Raad voor de Kinderbescherming moet ook in de toekomst (en méér dan nu) onafhankelijk toezichthouder en controleur en onderzoeker blijven binnen het jeugdstelsel. Op die manier wordt de rechtsbescherming op tijdige en goede jeugdhulp voor ouders en kinderen beter in stand gehouden. Een samengaan met jeugdbescherming en integratie met de uitvoeringsinstanties is onwenselijk.

Een van de problemen van het huidige stelsel is dat ouders en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen wachtlijstproblematiek en onvoldoende inzet van jeugdhulp door de uitvoeringsorganisaties die richting de verantwoordelijk gemeente hierin onvoldoende een vuist maken. Mogelijk omdat ze zelf financieel afhankelijk zijn van de gemeente. Dat probleem of in die spagaat zit de Raad voor de Kinderbescherming niet als ze haar kerntaken weer op zich neemt.

Andere belangwekkende punten:

Bij spoeduithuisplaatsing moet de rechter ouders en kinderen op dit moment binnen 14 dagen horen. De Commissie adviseert om de wettelijke termijn te verkorten tot 5 werkdagen. Bij voogdij door een gecertificeerde instelling (GI) pleit de Commissie voor het invoeren van een geschillenregeling. Verder adviseert zij een jaarlijkse evaluatie door de Raad voor de Kinderbescherming. Tot slot vindt de Commissie dat het voor ouders en kinderen makkelijker moet worden om contra-expertise in te schakelen.

Voor wat betreft Informatie, participatie en ondersteuning is dringend verbetering nodig, aldus de commissie. Een link naar het rapport treft u hier aan: rijksoverheid.nl